Здравето на всички е здраве за всеки!

Ромско Здраве

Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН"

Компонент 7: Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите насочени към младите за територията на Област Велико Търново

Център Амалипе работи по Програмата за превенция и контрол на ХИВ/СПИН на Министерство на здравеопазването и нейния Компонент 7 от началото на 2010 година. Дейностите и услугите на Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" са организирани в девет компонента. Тази организация има за цел да осигури изпълнението на интегриран и балансиран подход за борба срещу ХИВ/СПИН чрез превенция, диагностика, лечение, грижи и подкрепа за хората, засегнати от заболяването. Kомпонент 7, работи за намаляване на уязвимостта към ХИВ на млади хора в най-голям риск (14-25) чрез увеличаване на услугите и програмите, насочени към младите хора.

В рамките на Компонент 7 на Програмата работят 18 НПО в различни градове на България. Към тях функционират младежки – доброволчески клубове за превенция и контрол на ХИВ/СПИН. Такъв съществува и във Велико Търново към Център Амалипе. Дейностите на доброволците се състоят в провеждането на информационни кампании, целящи да достигнат възможно най-много млади хора и да се разпространят здравно-образователни материали и презервативи. Друга основна дейност на доброволците е работата на терен. Работата на терен (Аутрийч) се състои в достигането на млади хора в естествената им среда, консултирането им относно сексуално предавани инфекции, ХИВ/СПИН, методи за предпазване от нежелана бременност и мотивиране за изследване в КАБКИС. Доброволците провеждат и обучения по сексуално и репродуктивно здраве. Те работят по метода „Връстници обучават връстници”, като предават наученото от тях на другите млади хора. Доброволците също преминават обучения, водени им от обучители – професионалисти в дадените сфери.

Дейностите, които са в рамките на Компонент 7 на Програмата включват:

  • Работа на терен сред млади хора в риск;

  • Анализ на ситуацията по отношение на младите хора в риск и картографиране на региона на областта;

  • Селектиране и поддържане на екип от обучители на връстници;

  • Поддържане на общински клуб/център за обучители на връстници в предоставено от общината помещение или в помещение на неправителствената организация, и предоставяне на информационни материали и материали за безопасни сексуални практики;

  • Достигане до максимален процент сред младите хора в риск в региона, като всеки е достигнат поне веднъж

  • Насочване на млади хора в риск над 16 години за тестуване за ХИВ, мотивиране за ограничаване на рисковото поведение;

  • Осигуряване на професионална и регулярна супервизия на екипа от обучители на връстници за работа на терен с млади хора в риск;

  • Провеждане на медийни кампании за достигане на младите хора в риск в областта три пъти годишно;

  • Организиране и провеждане на семинари и срещи на локално и регионално ниво с другите екипи за работа на терен, сформирани по Програмата, консенсусни срещи с ангажираните с проблемите на младите хора в риск институции и организации на територията на общината/региона/ и семинари за обучение на равни от равни за млади хора в риск от региона

Програмата се финансира от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.