Здравето на всички е здраве за всеки!

Ромско Здраве

Мониторинг на здравните услуги на местно ниво

Програмата е инициатива, чиято обща цел е да се въведе общностният мониторинг на здравните услуги в малцинствени етнически общности в България, за да се засили застъпничеството „отдолу - нагоре”, което ще даде възможност на местните  общности да участват в политиката и процесите на управление на местно ниво, подобряването на здравните услуги и подобряване на здравния статус на ромите и другите етнически групи в дългосрочен план.

Моделът следва методологията на общностен мониторинг чрез т.нар. „анкета в общността” (community inquiry), включваща периодично (два пъти в годината) допитване до местните общности за здравните услуги, които получават. Ние допълнихме това със застъпнически дейности пред местните и регионалните здравни институции, както и с кампании в общността за повишаване на здравната култура. Освен това разширихме обхвата, като създадохме местни групи за развитие на общността във всяко от селата, в които прилагаме допитване до общността.

Опитът, натрупан при мониторинга на здравните услуги на местно ниво във Великотърновска област е обобщен в доклад – на български и на английски език.

Цел на проекта е да се разработи, тества, оцени и приложи механизъм за мобилизиране на местната общност, използвайки метода „социален одит” в седем различни населени места на територията на общините Велико Търново, Горна Оряховица и Павликени.

Допълнителна цел е да се създадат предпоставки за по-нататъшно разширяване на модела в други общини и региони в цяла България през следващите години на програмата, която започна в самото начало на 2011-та и вече изпълни втората си година на приложение.

Нашият екип търсеше будни хора, с потенциал, които са готови да работят за своята общност и, които вярват, че нещата зависят от самите тях, от тяхното лично участие и гражданска активност.

Обиколихме много населени места, разговаряхме с хората от местните общности, срещахме се с местни лидери и представители на местната власт и след кратък период на оценка вече за втора година работим в кв. Калтинец (град Горна Оряховица), с. Водолей и с. Леденик (община Велико Търново) и с. Батак, с. Върбовка, с. Стамболово и град Бяла Черква (община Павликени).

Първата ни задача бе да подпомогнем малки инициативи от местно значение, които да доведат до мобилизиране на общността и, което да накара хората да повярват в собствените си сили и възможности. Това бяха различни спортни и културни дейности на местно ниво.

От началото на 2012 година се провеждат проучвания по метода „допитване до общността”. Това включва анкетиране буквално от къща на къща и има за цел да се оцени достъпът до здравеопазване на запитаните като те правят и оценка на качеството на някои от здравните услуги. Някои от въпросите касаят здравноосигурителния статус, женското и детско здравеопазване, достъпът до спешна, болнична и до първична медицинска помощ.

За целите на програмата в проектните населени места Център Амалипе разкри местни клубове за развитие на общността, чиято дейност се координира от два общински Центъра за развитие на общността, ситуирани във Велико Търново и Павликени. Центровете работят по проблемите на общностната мобилизация и подпомагат процеса, при който проблемите на отделните индивиди да бъдат идентифицирани като общностни проблеми, което е първата стъпка по атакуване на проблемните въпроси.  

Друга основна цел на общностния мониторинг на здравните услуги е да се насърчи взаимодействието на местните хора със здравните власти на местно ниво като това включва общопрактикуващите лекари и зъболекари, болниците, Регионалната здравна инспекция и центровете за спешна медицинска помощ, защото гражданите са тези, които трябва да държат отговорни институциите за качеството и достъпността на здравното обслужване.