Здравето на всички е здраве за всеки!

Ромско Здраве

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГИОН НА СЗО 2013

През 1993 г. Световната здравна организация (СЗО) обяви туберкулозата за световен здравен проблем, който се нуждае от спешни мерки за действие. През 1995 г. СЗО разработи и лансира стратегия за пряко наблюдавано лечение на туберкулозата в съкратени срокове, наречена DOTS (DirectlyObservedTherapy, Shortcourse). Основното в стратегията е осъществяване на микробиологично изследване, което поставя диагнозата на заболяването, и директно наблюдение на лечението особено в болнична обстановка, дали пациентът приема нужните медикаменти в правилните дози и на точни интервали от време, под наблюдението на медицинско или друго отговорно за целта лице.

Република България продължава да се намира на междинно ниво в сравнение с високата заболеваемост в страните от Източна Европа и Централна Азия и ниското разпространение на заболяването в страните от Западна Европа.

На 19.03.2013 г. Европейският център за превенция и контрол на заболяванията и Регионалния офис на СЗО за Европа публикуваха „Доклад за епидемиологичния надзор и мониторинг на туберкулозата в Европа – 2013 г.”. През 2011 г. 51 от общо 53 страни от Европейския регион на СЗО (без Сан Марино и Туркменистан) са регистрирани 380 366 случаи с туберкулоза (42 случаи на 100 000 население). Намалението на разпространението на заболяването е с 27% спрямо нивото през 2007 г. (53.6 на 100 000), с 5.6% спрямо 2010 г. (43.6 на 100 000) и с 5.7% средногодишно намаление за периода 2007-2011 г.

В 29-те страни от Европейския съюз са регистрирани 72 334 случаи с туберкулоза (14.2 на 100 000), с 4% по-малко от 2010 г. Най-висока е заболеваемостта (нови случаи и рецидиви) в страните с високо ниво на разпространение (над 20 на 100 000): Румъния (80), Литва (50), Латвия (38.8), България (29), Португалия (22.8), Естония (22.2 на 100 000).

В останалите 22 страни от региона през 2011 г. са регистрирани общо 308 032 случаи (честота 78.1 на 100 000). Най-висока заболеваемост е регистрирана в страните от бившия Съветски съюз: Таджикистан (90), Руска федерация (79), Украйна (76), Азърбейджан (70), Узбекизстан (52), Беларус (49), Армения (40.7), Босна и Херцеговина (36.2 на 100 000).

През 2011 г. са открити 12 751 случаи с ХИВ коинфекция. Разпространението на ХИВ сред новорегистрираните случаи с туберкулоза се изчислява на 6% - 3.6% в страните от ЕС/ЕИО и 6.5% в тези извън този регион. Три страни съобщават високи нива на ХИВ-позитивни пациенти с туберкулоза: Украйна (18.5%), Малта (16.7%) и Естония (15%).

През 2011 г. в Европейския регион са регистрирани 29 473 случаи с мултирезистентна туберкулоза (MDR-TB) – нечувствителна едновременно към 2 от най-мощните лекарства за лечението й: Рифампицин и Изониазид. Честотата на MDR-TB е средно 14% от новите случаи, но е значително по-висока в Беларус (26%), Молдова (26.0%), Казахстан (30.3%), Узбекистан (35.1%) и Таджикистан (44.7%). Честотата на MDR-TB е средно 47.7% от случаите на повторно лечение, с най-високи стойности в Таджикистан (74.2%), Узбекистан (72.4%), Беларус (65.6%), Молдова (63.8%), Естония (57.7%), Русия (52.8%), Украйна (51.7%), Казахстан (51.3%).

През 2011 г. са регистрирани 381 случаи с екстензивнорезистентна туберкулоза (XDR-TB) – MDR-TB, резистентна към основните лекарства от втори ред, прилагани за лечението й. Те съставляват 11% от случаите с MDR-TB, тестувани към тези лекарства.

През 2013 г. акцентът на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията и на Регионалния офис на СЗО за Европа е върху контрола на извънбелодробната туберкулоза, която е по-трудна за диагностициране и изисква прилагане на повече методи за диагностика.