Здравето на всички е здраве за всеки!

Ромско Здраве

Теренна работа по контрол на туберкулозата

Работата на терен е централна част от контрола на туберкулозата, тъй като мнозинството от засегнатите хора са точно онези, които рядко достигат до болнична и медицинска помощ въобще.

Добра практика се оказа връзката с местните институции, местни общо-практикуващи лекари и местни неформални лидери, което улесняваше достъпа до целевата група и информираността на хората. Благодарение на добрите контакти на Център „Амалипе” в различните населени места, екипът който работи по Програмата за превенция и контрол на туберкулозата беше познат на по-голямата част от жителите на отделните населени места. След поставената диагноза на пациенти, продължавахме да следим състоянието им като ги посещавахме в домовете им, за да проследим редовния прием на медикаменти, тъй като придържането към лечението е в основата на добрия му изход. Практиката ни показа, че голяма част от пациентите не успяват да се придържат към лечението, което обикновено продължава 3-6 месеца, причините за това са разнообразни – липса на подкрепа в семейството, подценяване на риска, не осъзнаване на важността на медикаментите, трудно справяне с графика на прием, трудна поносимост на лекарствата и други. В такива случаи от жизнена необходимост беше работата ни със семействата на заболелите, които трябваше да бъдат активни участници в проследяване на лечението. Това беше ролята и на екипа ни – да окаже подкрепа на пациентите и семействата им в трудното приспособяване към продължителното лечение, което ако бъде спазено, е успешно. По време на работата ни, във всички населени места, от където имаше дори един човек заболял от туберкулоза бяха направени информационни беседи от медицински лица и сътрудниците ни на терен, кампании за разясняване на симтомите на болестта, начините на предаване и предпазване. По време на срещите ни с местното население в областта бяха раздадени стотици здравно-образователни материли.

Поетапното свиване на бюджета на Глобалния фонд за България по отношение на програмата за туберкулоза доведе до изключването на 13 от общо 28-те НПО, които работят по Компонент 5 на Програмата. Център Амалипе беше една от организациите, чието финансиране от Програмата не беше продължено предвид сравнително ниската заболеваемост от туберкулоза в област Велико Търново. Тази епидемиологична картина, обаче, не е константа и спиране на финансирането може да представлява ново предизвикателство в бъдеще...

Въпреки това, Център Амалипе със своите многобройни теренни работници, общностни модератори и доброволци, работещи по проблемите на здравеопазването продължава да оказва подкрепа на засегнати от туберкулоза, както и да извършва образователни и кампанийни дейности.